Slovo života pro děti

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ (Řím 12,2) 06. 2011
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Mt 22,37) 05. 2011
„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36) 04. 2011
„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) 03. 2011
„Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.“ (Řím 8,14) 02. 2011
„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné.“ (Sk 4,32) 01. 2011
„Vždyť u Boha není nic nemožného.“ (Lk 1,37) 12. 2010
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) 11. 2010
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,39) 10. 2010
„Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“ (Mt 18,22) 09. 2010
„Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ (Lk 1,45) 08. 2010
„Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“ (Mt 13,45-46) 07. 2010
„Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“ (Mt 10,39) 06. 2010
„Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“(Jan 14,21) 05. 2010
 „Já jsem vzkříšení a život.“ (Jan 11,25) 04. 2010
 „Amen, pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: ´Přesuň se odtud tam!´, a přesune se; a nic vám nebude nemožné.“ (Mt 17,20) 03. 2010
 „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“ (Jan 10,9) 02. 2010
„Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem.“ (Zj 21,3) 01. 2010
„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ (Mt 5,16) 12. 2009
„Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ (Mt 19,24) 11. 2009
„Vytrvalostí zachráníte svou duši.“ (Lk 21,19) 10. 2009
„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ (Mt 6,33) 09. 2009
„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“ (Jan 13,1) 08. 2009
„Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere.“ (Lk 12,33) 07. 2009
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ (Jan 15,5) 06. 2009
„Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti.“ (1 Petr 4,10) 05. 2009
„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“ (Mt 24,42) 04. 2009
„O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. (Jan 16,23)“ 03. 2009
„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,26) 02. 2009
„Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo.“ (1 Kor 12,20) 01. 2009
„Ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ (Lk 22,42) 12. 2008
„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě.“ (Lk 9,23) 11. 2008
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína.“ (Lk 6,38) 10. 2008
„Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.“ (Lk 6,27-28) 09. 2008
„Tvé oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tvé oko zdravé, bude také celé tvé tělo jasné.“ (Lk 11,34) 08. 2008
„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“ (Mt 7,12) 07. 2008
„Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ 06. 2008
„Kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ 05. 2008
„Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky“ 04. 2008
„Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo.“ 03. 2008
„Kdo se však bude jimi (přikázáními) řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.“ 02. 2008
"Bez přestání se modlete" 01. 2008

 

Pro děti