VEZMI A ČTI_biblický program brněnské diecéze 2010-2013

List VEZMI A ČTI – Týden s Božím slovem – aneb návod k použití
Na malém prostoru, tedy na jednom listu A4 nebo na několika mála milionech pixelů obrazovky, bude k objevování vždy jeden text Božího slova (nedělní evangelium podle liturgie) a k němu několik klíčů nebo cest, kterými se dá do tohoto textu vstoupit a zakusit jeho tajemství. Tento prostor se může podobat japonské zahradě, která, ač je nevelká, nabídne velkou pestrost a barevnost, mnoho různých zákoutí a skrytých i překvapivých míst. Nejde o to projít takovou zahradou za dvě minuty – i když by to technicky možné bylo. Jde o to vnímat detaily a zdržet se na těch místech, která nás právě teď nejlépe oslovují. Podobně i list Vezmi a čti – Týden s Božím slovem je velmi pestrou paletou a nabízí mnohá použití. Uvádím několik z nich, lze vybrat třeba jen jeden bod nebo více bodů různě kombinovat:
  • V neděli nebo již v sobotu si mohu přečíst evangelium z tohoto listu jako vůdčí biblické poselství pro celý týden.
  • Totéž mohu i v následujících dnech. Dostanu se takto snadněji do větší hloubky poselství.
  • Mohu si přečíst s evangeliem i některé z textů, které se nabízejí jako klíče do zahrady Božího slova – tedy přečteného evangelia. Je na čtenáři, zda využije jen Úvod pro meditaci nebo Výklad biblického textu nebo články K tématu…, nebo všechno, nebo zvolí jemu odpovídající kombinaci.
  • Mohu o textu evangelia či o myšlence z následných textů meditovat. Možností bude během času nabídnuto několik. Důležité je propojit texty s vlastním životem, tedy svoje vztahy, svoji činnost, svoje hodnoty srovnat s Božím slovem.
  • Každý všední den (nebo skoro každý všední den) mohu rozšířit svou ranní modlitbu o přečtení daného nedělního evangelia. Je v mobilním zpracování, tedy vytištěný a přeložený se vejde snadno do kapsy, peněženky..., a digitálně zpracovanou verzi mohu snadno otevřít v jakémkoli počítači.
  • Pokud bych chtěl sledovat i texty z všedního dne, jsou k dispozici také rubrice: Texty v týdnu.
  • Zajímavou variantou může být pro někoho i to, že ve všední den využije k meditaci některý z paralelních textů, viz Srovnání – u textu evangelia, nebo rozšiřující biblické citace v rubrice Výklad biblického textu.
  • List Vezmi a čti – Týden s Božím slovem se může hodit i pro skupinu lidí, modlitební společenství, biblickou hodinu atd.
Každý týden budou texty VEZMI A ČTI – Týden s Božím slovem zveřejňovány na internetové stránce www.vezmiacti.cz, kde si je prohlédnete přímo ze stránek (formát HTML) nebo vytisknete (formát PDF) pro sebe i pro další zájemce – pro rodinu, farnost, okruh přátel.
Děkujeme všem, kteří list VEZMI A ČTI – Týden s Božím slovem nabídnou dalším lidem.
 

Program „Vezmi a čti“ – podněty pro modlitbu před četbou Božího slova:
Důležité je začít každou četbu Písma sv. modlitbou. Mám se mod-lit proto, abych odlišil četbu Bible od četby jakékoliv jiné (byť i duchovní) knihy. A ještě více proto, že Duch svatý, který kdysi vedl pisatele Božího slova, chce nyní vést i mě, abych toto slovo co nej-lépe chápal, abych podle něj co nejopravdověji žil, aby mě toto slovo mocí téhož Ducha co nejhlou-běji proměňovalo. Četba Písma – pokud k ní přistupujeme s vírou – je přece setkáním s ţivým Bo-hem. Na takové setkání se jistě sluší aspoň krátce připravit… Učme to i děti, které si z Písma čtou, anebo kterým my dospělí předčítáme. Ukazujme jim, že Bibli máme brát do rukou s velikou úctou i vděčností. Způsob modlitby si dozajista může určit každý sám; pro ty, kteří by v tomto směru potře-bovali trochu pomoci, uvádím několik konkrétních návrhů:
- Modlitba ze začátku denní modlitby breviáře: „Pane, otevři mé rty. – A má ústa tě budou chvá-lit. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku… Amen.“
- Podobně jako při četbě evangelia při mši sv. – dělám si křížek na čelo, ústa a hruď a při tom se mo-hu v duchu či nahlas modlit tato anebo podobná slova: „Dotkni se, Pane, mého rozumu, mých úst i mého srdce, abych tvému slovu rozuměl, abych ho zvěstoval a abych podle něj žil.“
- Mohu použít následující modlitbu (případně si složit, napsat a naučit se nějakou svoji vlastní):
„Bože, můj Otče, chválím tě za to, že jsem tvým dítětem. Dej, ať skrze četbu tvého slova vzrůs-tá moje důvěra i poslušnost vůči tobě. Ježíši, můj Vykupiteli, chválím tě za to, že jsi mým brat-rem. Pomoz mi, ať tě skrze tvé slovo stále lépe poznávám a ať roste mé přátelství vůči tobě. Duchu svatý, zdroji pravé lásky a moudrosti, chválím tě za to, že jsi mým průvodcem na cestě životem. Dávej mi všechny dary, které potřebuji k tomu, abych tvé slovo chápal, aby toto slovo uzdravovalo a proměňovalo mé kamenné srdce a aby v mém životě přinášelo hojný a trvalý užitek. Amen.“
- Samozřejmě se lze modlit i jakýmkoliv způsobem svými vlastními slovy
- Mohu začít i křížem a docela „obyčejnou“ naučenou modlitbou – Otče náš, Zdrávas…
Na závěr si připomeňme, že ať už se modlím jakkoliv, vždy by měla být v mé modlitbě – třeba i skrytě – přítomná zásadní otázka: Co mi, Pane, právě dnes chceš skrze své slovo říci?